•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
4.jpg

امنیت

با توجه به تهدیدات روز افزون شبکه، بخش امنیت به یکی از بزرگترین قسمت های یک سازمان تبدیل شده است.
امنیت یکی از ساختار های ضروری در هر شبکه تجاری بوده که باعث جلوگیری افشای اطلاعات مهم سازمان میشود.
افزایش امنیت در یک سازمان به یکی از مشکلات امروزه دنیای فناوری اطلاعات تبدیل شده است که در صورت عدم طراحی مناسب، سیستم را پیچیده و دچار خطا میکند.
با توجه به اهمیت نگه داری سرویس های و اطلاعات شبکه های تجاری بزرگ، امروزه نیاز به داشتن مرکز داده از قبل بیشتر حس میشود.
مرکز داده با مدیریت یکپارچه اطلاعات و امنیت اطلاعات باعث کاهش هزینه های سازمان ها می شود.