•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
2.jpg

مدیریت خدمات مبتنی بر ITIL و MOF

در سال های اخیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات، نقش بسزایی در تعالی سازمان ها و توانمندی بنیان استراتژیک آنها داشته و به گونه ایی که حیات بسیاری از شرکت ها به عملکرد موفق واحد فناوری اطلاعات شان وابسته است.
با رشد و گسترش سازمان ها و افزایش رقابت، همگام با گستردگی رویکردهای مختلف، بهبود کیفیت در ارائه خدمات فناوری اطلاعات امری ضروری برای سازمان ها محسوب می شود.
در راستای استفاده مفید از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسترهای مختلف تجاری، ایجاد روال های قانونمند و فرایند های مرتبط با این روال ها، تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد واحد های خدمات انفورماتیک در سازمان ها خواهند داشت.
روال ها و فرایند هایی که مدیریت این گونه خدمات را در سازمان ها بر عهده داشته و بر کارآیی و تاٍثیرگذاری آنها می افزایند.
به منظور مدیریت کارآمد خدمات فناوری اطلاعات، چارچوب ITIL یا همان کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات بر مبنای بهترین تجارب، بوجود آمده که بر روی بهبود کیفیت خدمات فناوری اطلاعات ارائه‏شده، هم از دید مشتری و هم از دید کسب و کار تمرکز می کند.
در سطحی پایین تر برخی سازمان ها ترجیح می دهند از استاندارد MOF بهره برند.


 اکثریت سازمان های رشد یافته جهان، چارچوب ITIL را به عنوان راهنما و زبان ارتباطی خود انتخاب نموده‏اند و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات خود را بوسیله افزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه های تولید، ساختار سازمانی شفاف تر، افزایش کنترل مدیریت، فرهنگ سرویس‏گرا و چارچوب ارجاعی یکسان برای ارتباطات داخلی و خارجی، تضمین می نمایند.
راه اندازی IT Service Management یا همان ITSM در 5 محور استراتژی، طراحی، تحویل، پشتیبانی و بهبود مستمر سرویس پیاده سازی می شود.
از آنجایی که بخش اصلی خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات هر سازمانی، ارائه سرویس های فناوری اطلاعات به مشتری خاص داخل سازمان و خارج سازمان می باشد و کسب و کار این سازمان نیز تأثیرپذیر از موفقیت این بخش از سازمان در انجام مسئولیت های خود می باشد، لذا پیاده سازی چارچوب های تضمین شده در زمینه فناوری اطلاعات، متضمن موفقیت بیشتر سازمان در رسیدن به اهداف خود می باشد.

در سال های اخیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات، نقش بسزایی در تعالی سازمان ها و توانمندی بنیان استراتژیک آنها داشته و به گونه ایی که حیات بسیاری از شرکت ها به عملکرد موفق واحد فناوری اطلاعات شان وابسته است.

با رشد و گسترش سازمان ها و افزایش رقابت، همگام با گستردگی رویکردهای مختلف، بهبود کیفیت در ارائه خدمات فناوری اطلاعات امری ضروری برای سازمان ها محسوب می شود.

در راستای استفاده مفید از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسترهای مختلف تجاری، ایجاد روال های قانونمند و فرایند های مرتبط با این روال ها، تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد واحد های خدمات انفورماتیک در سازمان ها خواهند داشت.

روال ها و فرایند هایی که مدیریت این گونه خدمات را در سازمان ها بر عهده داشته و بر کارآیی و تاٍثیرگذاری آنها می افزایند.

به منظور مدیریت کارآمد خدمات فناوری اطلاعات، چارچوب ITIL یا همان کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات بر مبنای بهترین تجارب، بوجود آمده که بر روی بهبود کیفیت خدمات فناوری اطلاعات ارائه‏شده، هم از دید مشتری و هم از دید کسب و کار تمرکز می کند.

در سطحی پایین تر برخی سازمان ها ترجیح می دهند از استاندارد MOF بهره برند.