•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
1.jpg

مرکز داده

در این دپارتمان، کلیه خدمات طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری مرکز داده، بر اساس استاندارد BICSI ارایه شده و در خصوص امنیت،  استاندارد ایزو 27001 نسخه 2013 اجرا می شود.
انتخاب سایت مناسب، طراحی فضاهای مرکز داده، معماری، ساختار، سیستم های الکتریکی، مکانیکی، اعلام و اطفای حریق، امنیت، مدیریت مرکز داده و ساختمان، طراحی و پیاده سازی زیر ساخت های شبکه، خدمات کامیشنینگ مرکز داده و نگهداری و نیز قرارداد ها، از موارد قابل اجرا در این بخش می باشند.